Diesel – Gas

Economic and powerful: STILL thermal carts. From compact to imposing, these diesel and propulsive gas carts are the tool for all purposes. Its innovations facilitate the work of all drivers: all the thermal carts of the RX 70 series are extremely easy to drive and drive.
The man and the machine, a perfect tuning: STILL makes the handling of the truck safe and resting.

For example, the widths of the steps are also clearly visible from the top and the seats have been designed according to the latest ergonomic and dampened knowledge to protect the back. To this, the intelligent electronics of the cockpit are added which helps the driver concentrate without stress in their work.

Electric

STILL electric carts are the number one in all those applications where the absence of exhaust gases and the reduction of the sound level are a priority. In addition, these carts are especially reliable, resistant and above all economical. The robust batteries of high power with high storage capacity and long life provide enough energy for a turn of 8 hours.

STILL Trolleys E also offers a high level of security in service, comfort and functionality. For example, driving behavior, freely eligible by the driver, the models RX 20, RX 60 i RX 50 They establish completely new guidelines in the field of carts E.

Inside

Carrying, stacking and commissioning better: both in narrow corridors and in trucks or ramps with STILL storage technology you can move a lot.

From pallet trucks or stackers to retractable carts or collect orders to carts combi & nbsp; STILL now offers technically mature solutions for tomorrow’s orders.

Tractors

Our fast and powerful electric trucks and tractors can be operated very flexibly, they are ideal for internal transport in medium and long journeys with or without trailers.

Typical applications are movements of material between warehouses and production facilities, for example in the automobile industry, airports, railways or mail.

Trailers

To have a flow of continuous materials, the STILL Trailer Train can be automated. The Trailer Trail is guided autonomously, for example by magnetic points, or by magnetic tape on the ground or in fixed transport routes. This way you approach the loading and unloading stations automatically. The production employee is responsible exclusively for extracting the load.

Cleaning machines

We are distributors of NILFISK, a leading brand in global cleaning equipment. It was founded in 1906 in Denmark by Fisker & amp; Nielsen.

It currently has 5,000 employees and has an organization of sales and services in 36 countries and 100 imports in other markets.
Develops products and manufacturing. Factories in Denmark, Italy, Sweden, Germany, Hungary, China and the USA.

It has a full range of products for professional, industrial and domestic sectors.
He has been present in Spain since 1975.

Dièsel – Gas

Econòmiques i potents: les carretilles tèrmiques de STILL. De compactes a imponents, aquestes carretilles diesel i a gas propulsor són l’eina per totes les finalitats. Les seves innovacions faciliten el treball a tots els conductors: totes les carretilles tèrmiques de la sèrie RX 70 són extraordinàriament fàcils de fer anar i de conduir.
L’home i la màquina, una sintonia perfecte: STILL fa que el maneig de la carretilla sigui segur i descansat.

Per exemple, les amplades dels esglaons també són clarament visibles des de dalt i els seients han estat dissenyats segons els més recents coneixements ergonòmics i esmorteïts per protegir l’esquena. A això, s’afegeix l’electrònica intel•ligent del cockpit que ajuda al conductor a concentrar-se sense estrès a la seva feina.

Elèctriques

Les carretilles elèctriques de STILL són les número u en totes aquelles aplicacions en les que l’absència de gasos d’escapament i la reducció del nivell sonor són prioritat. A més, aquestes carretilles són especialment fiables, resistents i per damunt de tot econòmiques. Les robustes bateries de gran potencia amb alta capacitat acumuladora i llarga vida proporcionen suficient energia per un torn de 8 hores.

Les carretilles E de STILL ofereixen, a més, un màxim nivell de seguretat en el servei, confort i funcionalitat. Per exemple, el comportament de conducció, lliurement elegible pel conductor, les models RX 20, RX 60 i RX 50 estableixen pautes totalment noves en el sector de les carretilles E.

Interiors

Transportar, apilar i comissionar millor: tant en el passadissos estrets com en els camions o rampes amb la tècnica de magatzematge de STILL vostès poden us podeu moure molt.

Des de transpaletes o apiladors passant per carretilles retràctils o recull-comandes fins carretilles combi  STILL ja ofereix avui solucions tècnicament madurades per les comandes del demà.

Tractores

Els nostres ràpids i potents carretons elèctrics i tractors poden manejar-se de forma molt flexible, són ideals pel transport intern en trajectes mitjos i llargs amb o sense remolc.

Les aplicacions típiques són moviments de material entre magatzems i naus de producció, per exemple en la indústria automobilística, aeroports, ferrocarrils o correus.

Remolcs

Per disposar d’un flux de materials continu, el Tren de Remolcs STILL es pot automatitzar. El Tren de Remolcs es guia de manera autònoma per exemple per punts magnètics, o per cinta magnètica a terra o en rutes fixes de transport. D’aquesta manera s’aproxima a les estacions de càrrega i descàrrega de forma automàtica. L’empleat de producció s’encarrega exclusivament d’extreure la càrrega.

Maquinaria de neteja

Som distribuïdors de NILFISK, una marca líder en equips de neteja global. Va ser fundada l’any 1906 a Dinamarca per Fisker & Nielsen.

Actualment compte amb 5.000 treballadors i disposa d’una organització pròpia de vendes i serveis en 36 països i 100 importacions en altres mercats.
Desenvolupa productes i fabricació. Fàbriques a Dinamarca, Itàlia, Suècia, Alemanya, Hongria, Xina i EEUU.

Disposa d’una gamma completa de productes per sectors professional, industrial i domèstic.
Està present a Espanya des del 1975.